Hoofdtuk 1: ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1 Toepasselijkheid algemene voorwaarden
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van of met ALLBEST KOZIJNEN. Eventuele algemene voorwaarden van de klant zijn niet van toepassing.

Artikel 2 Overeenkomst
De overeenkomst komt tot stand door ondertekening van het door of namens ALLBEST KOZIJNEN B.V. aangeboden contract. Mondelinge toezeggingen door vertegenwoordigers zijn steeds “onder voorbehoud goedkeuring directie”. Zij zijn dus niet bindend, tenzij achteraf door ALLBEST KOZIJNEN B.V. schriftelijk bevestigd.

Artikel 3 Prijs
Lid 1: De prijs is inclusief  btw., tenzij anders is overeengekomen.
Lid 2: De overeengekomen prijs kan, behoudens het bepaalde in lid 3 en art. 5 door ALLBEST KOZIJNEN B.V. niet achteraf worden verhoogd, tenzij de levering door toedoen van de klant wordt uitgesteld of vertraagd met een periode langer dan drie maanden en in die periode kostprijsfactoren een verhoging hebben ondergaan.
Lid 3: Indien na het tot stand komen van de overeenkomst blijkt dat de prijs foutief is gecalculeerd, wordt de klant daarvan op de hoogte gesteld. De klant kan alsdan van de overeenkomst afzien, tenzij ALLBEST KOZIJNEN B.V. aanbiedt het prijsverschil voor haar rekening te nemen. ALLBEST KOZIJNEN B.V. B.V.is echter nimmer verplicht tegen de foutief gecalculeerde prijs te leveren of tot schadevergoeding gehouden.
Lid 4: Aan kennelijke reken -, tel- of schrijffouten kan de klant geen rechten ontlenen.

Artikel 4 Lever adres
Lid 1: Onder lever adres wordt verstaan de woonplaats van koper, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
Lid 2: Vervoer en opslag van de gekochte goederen is voor rekening en risico van ALLBEST KOZIJNEN B.V. tenzij de levering door toedoen van de klant is uitgesteld of vertraagd.

Artikel 5 Montage
Lid 1: Montage van de gekochte goederen vindt plaats indien zulks schriftelijk is overeengekomen.
Lid 2: Onder montage van kozijnen wordt verstaan: demonteren oude kozijnen, monteren nieuwe kozijnen en afdichten van de buitenzijde van de kozijnen met compriband of kit tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Onder montage van terrasoverkappingen wordt verstaan: monteren van het terrasoverkapping pakket volgens de montagehandleiding, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. De muur waar het muurprofiel aan bevestigd dient te worden geheel vrij te zijn.

Niet inbegrepen bij standaard montage door ALLBEST KOZIJNEN:
− Afbreken van zonneschermen.
− Openbreken van betonnen fundering.
− Het aansluiten van de betonpoeren op de HWA.
− Aanleg geaard buitenstopcontact (230V~)
− Verleggen regenafvoer via dak naar goot van de terrasoverkapping.

Lid 3: ALLBEST KOZIJNEN B.V. zal bij de montage steeds de nodige zorg betrachten.

Gelet op de aard van de overeenkomst en de aard van de uit te voeren werkzaamheden, namelijk een ingrijpende verbouwing, wordt de klant geacht bekend te zijn met de daarbij behorende risico’s en worden deze door de klant uitdrukkelijk geaccepteerd. Schade welke het gevolg is van reeds bestaande bouwkundige gebreken, scheuren, losliggende stenen of rollagen of andere al dan niet verborgen oorzaken welke voor de montage reeds aanwezig waren, behoeft ALLBEST KOZIJNEN B.V. niet te vergoeden. Hetzelfde geldt voor schade te gevolge van overmacht of schuld van derden, ongeacht of ALLBEST KOZIJNEN B.V. deze derden heeft ingeschakeld of niet.
Lid 4: Binnen afwerking houd in het afwerken van de dagkant met stucwerk, gipsplaat of anderszins, en vindt alleen plaats indien dit is overeengekomen. Is er geen binnen afwerking van toepassing dan worden de kozijnen aan de binnenzijde tussen het kozijn en de muur alleen met purschuim afgedicht en verder niets dus ook niet stuc- of behang klaar opgeleverd.
Lid 5: Indien na het sluiten van de overeenkomst blijkt dat voor het deugdelijk monteren van de goederen aanvullende bouwkundige voorzieningen nodig zijn, dan zal ALLBEST KOZIJNEN B.V. B.V.de klant hiervan zo spoedig mogelijk schriftelijk of elektronisch op de hoogte stellen. Vervolgens zullen partijen op korte termijn overleg plegen omtrent de vraag of aanvullende bouwkundige voorzieningen nodig zijn en omtrent de kosten die hiermee gemoeid zullen zijn. Eerst nadat de klant zich akkoord heeft verklaard met het uitvoeren van aanvullende bouwkundige voorzieningen en de kosten die hiermee gemoeid zijn, zal ALLBEST KOZIJNEN B.V. gehouden zijn tot het voortzetten van de werkzaamheden.
Lid 6: ALLBEST KOZIJNEN B.V. zal bij het monteren nooit de afvoer aansluiten op het (openbare) riool omdat dit wettelijk verboden is. ALLBEST KOZIJNEN B.V. zal wel laten zien dat elektrische spotjes en een heater goed werken maar zal dit nooit aansluiten op het netwerk daar ALLBEST KOZIJNEN B.V. hiervoor niet, zoals wettelijk verplicht is, gecertificeerd is.

ALLBEST KOZIJNEN B.V. zal, indien klant zelf verantwoordelijk is voor een deugdelijke fundering, nimmer verantwoordelijk gesteld kunnen worden voor een ondeugdelijke fundering welke door de klant zelf is aangebracht.

Artikel 5a Asbest
Lid 1: Indien bij opmeting van kunststof kozijnen, – deuren,- schuifpuien of bij een dakkapel wordt vermoedt dat er zich in de dakplaten asbest bevindt, zal de opmeter een monster nemen en dit monster in een laboratorium laten onderzoeken. Indien hieruit blijkt dat er inderdaad asbest aanwezig is in de gevels of dakplaten, dan is de klant ertoe gehouden de asbest onmiddellijk en volledig voor eigen rekening en risico te doen verwijderen door een daartoe gespecialiseerd bedrijf. Tot aan het moment dat de asbest aantoonbaar en volledig is verwijderd, is ALLBEST KOZIJNEN B.V. niet gehouden de werkzaamheden voort te zetten.
Lid 2: Overig aangetroffen asbesthoudend of milieuvervuilend materiaal zal bij de klant worden achtergelaten. De eventuele verwijdering daarvan dient de klant op eigen kosten zelf te realiseren, ongeacht de hoeveelheid daarvan.

Artikel 6 Vergunningen
Lid 1: Indien voor het plaatsen van de bij ALLBEST KOZIJNEN B.V. gekochte producten vergunningen nodig zijn is het risico van het niet verkrijgen van deze vergunningen voor koper. Het niet verkrijgen van een benodigde vergunning is nimmer reden voor koper om de koopovereenkomst niet gestand te hoeven doen.
Lid 2: Alle kosten die aan het verkrijgen van een benodigde vergunning zijn verbonden komen voor rekening van de koper.
Lid 3: Indien de overeenkomst is gesloten onder de opschortende voorwaarde dat koper ter zake een vergunning kan verkrijgen dan moet aan de navolgende voorwaarden zijn voldaan wil koper zich op deze opschortende voorwaarde kunnen beroepen: a) koper moet binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst de benodigde vergunning hebben aangevraagd; b) aan ieder verzoek om inlichtingen door de vergunningverlenende instantie moet binnen 14 dagen door koper zijn voldaan; c) koper moet van alle stukken gericht aan of ontvangen van de vergunningverlenende instantie binnen 7 dagen na verzending respectievelijk ontvangst kopieën naar ALLBEST KOZIJNEN B.V. hebben gestuurd; c) de vergunning moet in hoogste instantie zijn geweigerd.
Lid 4: Indien niet aan alle in lid 3 genoemde voorwaarden is voldaan, wordt de vergunning geacht te zijn verleend.
Lid 5: Bij een afwijzende beslissing op de door of namens koper gedane aanvraag van de benodigde vergunning is koper gehouden daartegen elk beschikbaar rechtsmiddel in te stellen, bij gebreke waarvan de vergunning geacht wordt te zijn verleend.

Artikel 7 Subsidie
Lid 1: Indien voor het plaatsen van de bij ALLBEST KOZIJNEN B.V. gekochte producten subsidie benodigd is, is het risico van het niet verkrijgen van deze subsidie voor koper. Het niet verkrijgen van benodigde subsidie is nimmer reden voor koper om de koopovereenkomst niet gestand hoeven doen.
Lid 2: Alle kosten die aan het verkrijgen van een benodigde subsidie zijn verbonden komen voor rekening van de koper.
Lid 3: Indien de overeenkomst is gesloten onder de opschortende voorwaarde dat koper ter zake subsidie kan verkrijgen dan moet aan de navolgende voorwaarden zijn voldaan wil koper zich op deze opschortende voorwaarde kunnen beroepen: a) koper moet binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst de benodigde subsidie hebben aangevraagd; b) aan ieder verzoek om inlichtingen door de subsidie verlenende instantie moet binnen 7 degen door koper zijn voldaan; c) koper moet van alle stukken gericht aan of ontvangen van de subsidie verlenende instantie binnen 7 dagen na verzending respectievelijk ontvangst kopieën naar ALLBEST KOZIJNEN B.V. hebben gestuurd; c) de subsidie moet definitief zijn geweigerd.
Lid 4: Indien niet aan alle in lid 3 genoemde voorwaarden is voldaan. wordt de subsidie geacht te zijn verleend.
Lid 5: Bij een afwijzende beschikking op de door of namens koper gedane aanvraag van de benodigde subsidie is koper gehouden daartegen elk beschikbaar rechtsmiddel in te stellen, bij gebreke waarvan de subsidie wordt geacht te zijn verleend.

Artikel 8 Financiering
Lid 1: Indien in de overeenkomst geen financieringsclausule is opgenomen komt het risico van het niet-verkrijgen van een eventueel benodigde financiering voor rekening van de klant.
Lid 2: Indien de overeenkomst is gesloten onder voorbehoud van toekenning financiering kan de klant zich slechts op het niet verkrijgen van financiering beroepen indien deze binnen 30 dagen na ondertekening van de overeenkomst aan ALLBEST KOZIJNEN B.V. tenminste drie gemotiveerde schriftelijke verklaringen van kredietverlenende instellingen heeft doen toekomen waaruit blijkt dat deze instellingen weigeren aan de klant een krediet te verstrekken ter hoogte van het totale orderbedrag of een gedeelte hiervan tegen de in het algemeen voor dergelijke kredieten door deze instellingen gehanteerde voorwaarden. Bij gebreke daarvan is de klant gehouden de overeenkomst na te komen.

Artikel 9 Annulering
Lid 1: De klant die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf (consument) heeft geen recht op ontbinding (herroepingsrecht) van de overeenkomst daar het de verkoop en levering van volgens de specificaties van de klant vervaardigde zaken betreft, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument (art. 6:230p aanhef sub f onder 1° BW).
Lid 2: De klant die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf heeft geen recht op ontbinding van de overeenkomst daar het de verkoop en levering van volgens de specificaties van de klant vervaardigde zaken betreft, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de klant.
Lid 3: De klant is te allen tijde bevoegd de overeenkomst op te zeggen, voor zover het enkel de montage van de gekochte en geleverde goederen betreft, doch de klant is alsdan gehouden de voor het gehele werk geldende prijs te betalen, verminderd met de besparingen die voor de aannemer uit de opzegging voortvloeien, tegen aflevering door ALLBEST KOZIJNEN B.V. van het reeds voltooide werk.

Artikel 10 Incassokosten
Lid 1: Alle kosten, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijke, die op de eventuele incasso van de uit hoofde van de met ALLBEST KOZIJNEN B.V. gesloten overeenkomst(en} verschuldigde bedragen mochten vallen, komen voor rekening van de klant.

De buitengerechtelijke kosten worden hierbij vastgesteld op een bedrag, gelijk aan 2 punten van het door de gerechten gehanteerde toepasselijke liquidatietarief met een maximum van 15% van het te incasseren bedrag resp. van de orderwaarde.
Lid 2: Indien de werkelijk gemaakte buitengerechtelijke kosten aantoonbaar hoger zijn dan het in lid 1 bedoelde bedrag dan kan ALLBEST KOZIJNEN B.V. deze werkelijk gemaakte kosten op de koper verhalen.

Artikel 11 Levertijd

Lid 1: Levering geschiedt zoveel mogelijk met inachtname van de op het contract vermelde termijn. Gelet op aard en strekking van de overeenkomst (een complexe overeenkomst tot productie, levering en plaatsing van maatwerkgoederen waarbij meerdere partijen en toeleveranciers zijn betrokken) is deze termijn echter nimmer een fatale. Overschrijding met minder dan 4 maanden geeft de klant geen recht op ontbinding wegens te late levering.
Lid 2: Indien vertraging ontstaat ten gevolge van wijziging van werkomstandigheden of ten gevolge van vertraagde levering aan ALLBEST KOZIJNEN B.V. van de benodigde grond- en/of hulpstoffen of ten gevolge van andere ALLBEST KOZIJNEN B.V. betreffende omstandigheden waarop zij redelijkerwijze geen invloed kan uitoefenen, wordt de overeengekomen levertijd automatisch verlengd tot het moment waarop ALLBEST KOZIJNEN B.V. weer leveren kan, zonder dat de klant het recht heeft de overeenkomst te ontbinden en zonder dat ALLBEST KOZIJNEN B.V. tot enige schadevergoeding wegens te late levering gehouden is.
Lid 3: Indien de overeengekomen datum van levering met meer dan 6 maanden wordt overschreden kan de klant de overeenkomst kosteloos ontbinden, tenzij de overschrijding te wijten is aan omstandigheden welke voor rekening en risico van de klant komen.
Lid 4: In geval van een levering “op afroep” dient de afroep plaats te vinden uiterlijk 12 maanden na het tot stand komen van de overeenkomst. Vindt de afroep niet of niet tijdig plaats, dan dient de klant in ieder geval 12 maanden na orderdatum de overeengekomen prijs te betalen en wordt ALLBEST KOZIJNEN B.V. geacht de gekochte goederen voor levering en plaatsing gereed te houden.

Artikel 12 Reclames
Lid 1: De koper die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf (consument) dient binnen bekwame tijd nadat hij dit heeft ontdekt of redelijkerwijze had behoren te ontdekken aan ALLBEST KOZIJNEN B.V. kennis te geven dat de gekochte en geleverde goederen niet aan de overeenkomst beantwoorden.
Lid 2: De koper die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf dient binnen bekwame tijd, doch uiterlijk binnen zeven (7) dagen nadat hij dit heeft ontdekt of redelijkerwijze had behoren te ontdekken aan ALLBEST KOZIJNEN B.V. kennis te geven dat de gekochte en geleverde goederen niet aan de overeenkomst beantwoorden. ALLBEST KOZIJNEN B.V. is in dat geval gehouden tot niet meer dan kosteloze vervanging of herstel en is in het bijzonder niet tot schadevergoeding gehouden.
Lid 3: ALLBEST KOZIJNEN B.V. is ontslagen van aansprakelijkheid voor gebreken, voor zover het de montage van de gekochte en geleverde goederen betreft, die de opdrachtgever op het tijdstip van oplevering redelijkerwijs had moeten ontdekken.

Artikel 13 Eigendomsvoorbehoud
De producten blijven – behoudens eventuele natrekking – eigendom van ALLBEST KOZIJNEN B.V. totdat de klant aan al zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.

Lid 1: Geschillen welke tussen partijen mochten ontstaan naar aanleiding van een tussen partijen gesloten overeenkomst of naar aanleiding van nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg zijn, worden beslecht door middel van arbitrage bij de stichting DigiTrage.
Lid 2: De procedure verloopt via www.digitrage.nl in overeenstemming met het Procesreglement van de stichting DigiTrage. Het Procesreglement wordt op voornoemde website gepubliceerd. Het Procesreglement kan ook bij de gebruiker van deze algemene voorwaarden worden opgevraagd en maakt deel uit van de overeenkomst tussen partijen.
Lid 3: Iedere partij heeft tevens het recht zich te wenden tot de burgerlijke recht
ter zolang het geschil niet is voorgelegd aan de stichting DigiTrage.
Lid 4: In het geval de gebruiker van deze algemene voorwaarden een geschil voorlegt aan de stichting DigiTrage maar de klant geeft de voorkeur aan een procedure bij de burgerlijke rechter, moet
dit door de klant binnen één maand na voorlegging schriftelijk kenbaar worden gemaakt. Deze bepaling is enkel van toepassing voor de klant welke in de hoedanigheid van consument een overeenkomst heeft gesloten met de gebruiker.

Artikel 14 Betaling
Lid 1: Tenzij tussen partijen anders schriftelijk is overeengekomen, zal betaling van de overeengekomen prijs als volgt geschieden: de eerste betalingstermijn betreft een aanbetaling ter hoogte van 30% van de overeengekomen prijs en dient door de klant te zijn voldaan nadat de maatvoering van de te leveren goederen door of namens ALLBEST KOZIJNEN B.V. is bepaald en de klant de factuur met betrekking tot de aanbetaling heeft ontvangen. ALLBEST KOZIJNEN B.V. gaat eerst over tot het verstrekken van opdracht voor vervaardiging van de goederen, nadat de volledige aanbetaling door ALLBEST KOZIJNEN B.V. is ontvangen. De tweede betalingstermijn ter hoogte van 60% van de overeengekomen prijs dient volledig door de klant te zijn voldaan bij de aanvang van de eerste dag dat montage van de goederen plaatsvindt. De derde en laatste betalingstermijn ter hoogte van 10% van de overeengekomen prijs dient op de laatste dag dat montage van de goederen en oplevering van het werk plaatsvindt door de klant te zijn voldaan.
Lid 2: Indien afgeweken is van deze betalingscondities zoals vermeld in lid 1 geldt dat er niet meer dan 10% van de hoofdsom open mag blijven staan indien alle goederen bij de klant afgeleverd zijn.
Lid 3: De klant dient op verzoek van ALLBEST KOZIJNEN B.V. een ongeclausuleerde standaard bankgarantie te verstrekken ter grootte van het orderbedrag. De bankgarantie dient in het bezit van ALLBEST KOZIJNEN B.V. te zijn tenminste één week voor de montagedatum en dient geldig te zijn tot minimaal één maand na de montagedatum. Indien de bankgarantie niet tijdig in het bezit is van ALLBEST KOZIJNEN, dan is ALLBEST KOZIJNEN B.V. niet gehouden te monteren terwijl ALLBEST KOZIJNEN B.V. de kosten uit hoofde van de geplande montage en het vaststellen van een nieuwe montagedatum op de klant zal kunnen verhalen. De kosten van de bankgarantie komen altijd voor rekening van de klant.
Lid 4: Bij overschrijding van een betalingstermijn is koper van rechtswege in verzuim en de wettelijke rente plus 3% verschuldigd over het openstaande bedrag, zonder dat een nadere aanzegging of ingebrekestelling is vereist.

Artikel 15 Garantie
Lid 1: De deugdelijkheid van de geleverde kunststof gevelelementen en de montage wordt bij normaal gebruik en onderhoud volgens de van toepassing zijnde technische details en voorschriften gewaarborgd voor een periode van 1 jaar op de (inzet) horren en plissé hordeuren 2 jaar op het hang- en sluitwerk, 10 jaar op het dubbelglas, 10 jaar op de montage, 10 jaar op kleurechtheid van de kozijnen en 15 jaar op de profielen geleverd door ALLBEST KOZIJNEN, te rekenen van de datum van montage.
Lid 2: De deugdelijkheid van de geleverde aluminium terrasoverkappingen en accessoires wordt bij normaal gebruik en onderhoud volgens de van toepassing zijnde technische details en voorschriften gewaarborgd voor een periode van 3 jaar op de ledverlichting en de terrasverwarmer, 10 jaar op de terrasoverkappingen, zijwanden, zijspieen, polycarbonaat platen, glazen dakplaten, 3 jaar op de montage, te rekenen van de datum van montage.
Lid 3: Buiten de garantie vallen: – kleine onvolkomenheden in de afwerking die geen afbreuk doen aan de deugdelijkheid; – beschadigingen die het gevolg zijn van vormveranderingen in bouwkundige constructies, van niet op de juiste wijze uitgevoerde bouwwerkzaamheden of van het gebruik van ondeugdelijke bouwmaterialen; – beschadigingen die het gevolg zijn van werkzaamheden die niet door of vanwege ALLBEST KOZIJNEN B.V. zijn verricht;- beschadigingen of onvolkomenheden die het gevolg zijn van onjuist, onoordeelkundig, ruw of abnormaal gebruik van het geleverde of van verwaarlozing;
Lid 4: De garantie omvat uitsluitend de vervanging of herstel ter keuze van ALLBEST KOZIJNEN B.V. van hetgeen door de klant als ondeugdelijk in de zin van de aan het geleverde product te stellen kwaliteitseisen wordt aangetoond.
Lid 5: De garantie vervalt indien de klant zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van ALLBEST KOZIJNEN B.V. reparaties of andere werkzaamheden aan het geleverde verricht dan wel doet of laat verrichten door (een) derde(n).
Lid 6: Indien de koper niet aan al zijn betalingsverplichtingen en/of aan het in artikel 12 lid 1 bepaalde heeft voldaan, is ALLBEST KOZIJNEN B.V. niet gehouden aan haar garantieverplichtingen te voldoen.

Artikel 16 Aansprakelijkheid
De aansprakelijkheid van ALLBEST KOZIJNEN B.V. is beperkt tot het bepaalde in artikel 5 lid 3 en de nakoming van de garantieverplichtingen zoals omschreven in artikel 15.

Artikel 17 Overmacht
Lid 1: Ingeval van overmacht is ALLBEST KOZIJNEN B.V. gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder dat zij tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn.
Lid 2: Onder overmacht wordt verstaan: elke van de wil van ALLBEST KOZIJNEN B.V. onafhankelijke omstandigheid die deugdelijke nakoming van de overeenkomst tijdelijk of blijvend onmogelijk maakt. In geval van tijdelijke onmogelijkheid heeft ALLBEST KOZIJNEN B.V. bovendien het recht haar prestatie op te schorten zonder tot schadevergoeding gehouden te zijn.

Artikel 18 Foldermateriaal
Klant kan zich nimmer beroepen op vermeldingen en kwalificaties op/in de website, webshop folder- of reclamemateriaal, daar de daarin gedane mededelingen met betrekking tot technische specificaties en uitvoeringsdetails en dergelijke slechts bij benadering juist kunnen zijn. De klant kan zich er niet op beroepen dat het geleverde niet overeenstemt met eventueel getoonde modellen, daar deze modellen slechts bij wijze van algemene aanduiding worden verstrekt.

Artikel 19 Toepasselijk recht

Op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 20 Forumkeuze
Alle geschillen in eerste aanleg zullen worden beslecht worden door de bevoegde rechter van de Rechtbank Limburg, zittingslocatie Roermond.

HOOFDSTUK 2 – GEFINANCIERDE CONTRACTEN

Artikel 21 – Medewerking acceptatie onderzoek
Teneinde het mogelijk te maken voor de bank de acceptatie mogelijkheden voor de klant te onderzoeken, verplicht de klant zich om op eerste verzoek van de Bank volledige en juiste inlichtingen te verstrekken omtrent zijn vermogens- en inkomstenpositie.

Artikel 22 – Non-acceptatie financiering
Mocht de klant door de bank niet geaccepteerd worden dan zal er geen sprake zijn van enigerlei schadevergoeding door een der partijen, tenzij de non-acceptatie het gevolg is van het verstrekken van onjuiste of onvolledige inlichtingen door de klant.

Artikel 23 – Gedeeltelijke of voorwaardelijke acceptatie financiering
Lid 1: Indien de klant door de bank niet wordt geaccepteerd voor het op de overeenkomst vermelde bedrag doch voor een lager bedrag, dan wordt de overeenkomst geacht te zijn tot stand gekomen voor goederen tot dit lagere bedrag. Uit de gekochte goederen dient de klant binnen 1 week na de acceptatiebeslissing een keuze te maken, bij gebreke waarvan ALLBEST KOZIJNEN B.V.  een keuze voor de klant mag maken. ALLBEST KOZIJNEN B.V.  houdt die goederen dan voor levering gereed en heeft recht op betaling van die goederen.
Lid 2: Indien de klant niet door de bank wordt geaccepteerd dan onder de voorwaarde dat de klant ten behoeve van de Bank een zekerheidsrecht van hypotheek verleent op zijn onroerende zaak dan zal de klant daaraan zijn medewerking verlenen. De kosten van het vestigen van het zekerheidsrecht komen voor rekening van ALLBEST KOZIJNEN.
Lid 3: Indien de klant mocht weigeren zijn medewerking te verlenen aan het vestigen van een door de bank nodig geacht zekerheidsrecht, dan is de klant jegens ALLBEST KOZIJNEN B.V.  schadeplichtig. De schadevergoeding bestaat uit vergoeding van alle door ALLBEST KOZIJNEN B.V.  gemaakte kosten en de gederfde winst ten belope van tezamen tenminste 30% van de orderwaarde.

Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Midden Limburg (Roermond) onder KvK-nummer 81249101 ALLBEST KOZIJNEN B.V. is gevestigd aan de Guido Gezellestraat 38 in Venlo.

Contact

Onze klantenservice is tijdens openingstijden bereikbaar per e-mail: info@allbest-kozijnen.nl

Neem contact met ons op